ka | en
Company Slogan TODO

პოლინომიალური მატრიც-ფუნქციის სპექტრალური ფაქტორიზაციის ალგორითმის შესახებ

ავტორი: გიორგი რუხაია
ხელმძღვანელი: ლაშა ეფრემიძე
საკვანძო სიტყვები: პოლინომიალური მატრიცი, სპექტრალური ფაქტორიზაცია, უილსონის მეთოდი, ხოლეცკის ფაქტორიზაცია არაუარყოფითი მატრიცებისთვის

მოკვეთილი ექსპონენციალური განაწილების პარამეტრების შეფასება

ავტორი: თინა მგელაძე
ხელმძღვანელი: გრიგოლ სოხაძე


მაღალი რიგის სქემები ექვსკუთხა ბადეზე წრფივი ადვექციის განტოლებისათვის

ავტორი: ნატალია ნებულიშვილი
ხელმძღვანელი: რამაზ ბოჭორიშვილი


სასრული ველები და კრიპტოსისტემები ელიფსურ წირებზე

ავტორი: გეგა გულაღაშვილი
ხელმძღვანელი: ქეთევან შეავგულიძე
საკვანძო სიტყვები: სასრული ველები, კრიპტოგრაფია, ელიფსური წირები.

დრეკადობის ბრტყელი თეორიის შერეული ამოცანა ორადბმული არისათვის

ავტორი: ტრისტან ასლანიშვილი
ხელმძღვანელი: ნანა ოდიშელიძე


ოპტიმალური მართვის წრფივი ამოცანები

ავტორი: ნინო ბრეგვაძე
ხელმძღვანელი: თამაზ თადუმაძე
საკვანძო სიტყვები: ოპტიმალური, მართვა, წრფივი, დიფერენციალური

დიდ რიცხვთა კანონის შესახებ ჰილბერტის სივრცეში

ავტორი: ვალერი ბერიკაშვილი
ხელმძღვანელი: ვახტანგ კვარაცხელია
საკვანძო სიტყვები: გადანაცვლებადი დიდ რიცხვთა კანონი, სეპარაბელური ჰილბერტის სივრცე, დიდ რიცხვთა გაძლიერებული კანონი, შემთხვევითი ელემენტი, სუსტი მეორე რიგი, პეტისის ინტეგრალი, კოვარიაციული ოპერატორი, ბირთვული ოპერატორი

ფურიეს ლაკუნარული მწკრივები

ავტორი: გიორგი გოგნაძე
ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ახობაძე
საკვანძო სიტყვები: უწყვეტობის მოდული, ადამარის ლაკუნარობა, ლაკუნარული მწკრივი, ფეიერის გული

ესაკიას ორადობა სასრული ლოკალური ჰომეომორფიზმებისათვის

ავტორი: ევგენი კუზნეცოვი
ხელმძღვანელი:


სასრული ჯგუფების მორავას K თეორია

ავტორი: ნათია გაჩეჩილაძე
ხელმძღვანელი: მალხაზ ბაკურაძე


არაპარამეტრული სტატისტიკური შეფასებების შესახებ

ავტორი: ანა კინწურაშვილი
ხელმძღვანელი: ელიზბარ ნადარაია


ბზარებით შესუსტებული შედგენილი სხეულებისათვის დრეკადობის თეორიის ანტიბრტყელი ამოცანების მიახლოებითი ამონახსნის სასრულ-სხვაობიანი მეთოდის შესახებ

ავტორი: ზურაბ ვაშაკიძე
ხელმძღვანელი: არჩილ პაპუკაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ანტიბრტყელი ამოცანა, ბზარი, სასრულ-სხვაობიანი მეთოდი

xarisxovan MR-jgufta teoriis zogierti sakitxi

ავტორი: marika kikava
ხელმძღვანელი: mixeil amaglobeli


შემთხვევითი ხეტიალი

ავტორი: maia pochxua
ხელმძღვანელი: ომარ ღლონტი


წამახვილებული ღეროს რხევის ამოცანა იერარქიული მოდელების (0,0) მიახლოებაში

ავტორი: მირანდა გაბელაია
ხელმძღვანელი: ნატალია ჩინჩალაძე


პარაბოლურ და ჰიპერბოლურ განტოლებათა სისტემებისათვის საწყის-საკონტაქტო ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნა მართკუთხოვანი არის შემთხვევაში

ავტორი: გურამი კობერიძე
ხელმძღვანელი: ჯემალ როგავა


ჩებიშევის პოლინომების განზოგადება და მათი გამოყენება სამწერტილოვანი სკალარულ და ვექტორულ განტოლებათა სისტემების ამოხსნისათვის

ავტორი: თამარი მხეიძე
ხელმძღვანელი: ჯემალ როგავა


ზოგიერთი ელიფსურ განტოლებათა სისტემისთვის საკონტაქტო ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნა მართკუთხოვანი არის შემთხვევაში

ავტორი: გიორგი დანელია
ხელმძღვანელი: გიორგი ჯაიანი, ჯემალ როგავა


გარდაქმნათა ჯგუფები და მათი ინვარიანტები

ავტორი: მარიამ ბერიაშვილი
ხელმძღვანელი:


ტემპორალური ინტუიციონისტური ლოგიკის ალგებრული ანალიზი

ავტორი: ფრიდონი ალშიბაია
ხელმძღვანელი: რევაზ გრიგოლი
საკვანძო სიტყვები: ინტუიციონისტური ლოგიკა, ჰეიტინგის ალგებრები, ესაკიას სივრცე, ორადობა

აბსოლუტურად კრებადობის მამრავლები ფურიეს მწკრივებისათვის

ავტორი: გიორგი თუთბერიძე
ხელმძღვანელი: ვახტანგ ცაგარეიშვილი
თანაავტორები: ვახტანგ ცაგარეიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ფურიეს კოეფიციენტები, ფურიეს მწკრივი, აბსოლუტურად კრებადობა, სასრული ვარიაციის ფუნქციები

ბანახის ფუნქციური სივრცეები. ჩადგმის თეორემები

ავტორი: ნინა დანელია
ხელმძღვანელი: ვახტანგ კოკილაშვილი


პერიოდული ფუნქციების აპროქსიმაცია ტრიგონომეტრიული პოლინომებით L2π2 სივრცეში

ავტორი: ნინა დანელია
ხელმძღვანელი: ვახტანგ კოკილაშვილი


საუკეთესო მიახლოების ოპერატორის შესახებ ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეში

ავტორი: ნინო სამაშვილი
ხელმძღვანელი:


მარტინგალების თეორიის გამოყენება ორობით ანალიზში

ავტორი: george Tephnadze
ხელმძღვანელი: უშანგი გოგინავა
თანაავტორები: ---
საკვანძო სიტყვები: მარტინგალები, მარტინგალური ჰარდის სივრცეები

ორგანზომილებიანი უოლშ-ფურიეს მწკრივის ძლიერად შეჯამებადობის შესახებ

ავტორი: george Tephnadze
ხელმძღვანელი: უშანგი გოგინავა
თანაავტორები: ---
საკვანძო სიტყვები: უოლშის სისტემა, ძლიერად შეჯამებადობა, მარტინგალური ჰარდის სივრცეები


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com