ka | en
Company Slogan TODO

ფერმის გადაგვარებული პლაზმა გარეშე ელექტრო-მაგნიტურ ველში

ავტორი: შოთა ლეკაშვილი
საკვანძო სიტყვები: პლაზმა, ფერმი, გადაგვარებული

მაგნიტური სიტხეების მაგნიტომეტრიული და ჰიპერთერმიული შესწავლა

ავტორი: გიორგი მათიაშვილი


სკალარული ნაწილაკი სტანდარტულ მიდგომაში

ავტორი: თორნიკე ფილაური


ჰიპერთერმია

ავტორი: დავით ფერაძე
საკვანძო სიტყვები: მაგნიტური, ნანონაწილაკები

ზემაღალი სიხშირე დ მისი მოქმედება ცოცხალ ორგანიზმებზე

ავტორი: გრიგოლ აბულაძე


რენტგენის გამოსხივება და მისი ზემოქმედება ცოცხალ ორგანიზმზე

ავტორი: ზვიად გაფრინდაშვილი


მაგნიტოხისტი მასალების თვისებების გაზომვა ვიბრაციული მაგნიტომეტრით

ავტორი: ალექსანდრე ტატიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ვიბრაციული, მაგნიტოხისტი, გაზომვა, ვიბრაციული მაგნიტონეტრი

კვანტური ნაწილაკის მოძრაობა უსასრულო სიღრმის ორმოში ადიაბატურად ცვლადი გეომეტრიით

ავტორი: დაჩი მეურმიშვილი
საკვანძო სიტყვები: უსასრულო კვანტური ორმო, ბერის ფაზა, გეომეტრიული ფაზა, ადიაბატური პროცესი

რადიოსიხშირის განივი ამთვისებლობის გაზომვის მეთოდები

ავტორი: თორნიკე ჭაბუკიანი
საკვანძო სიტყვები: სიშირე, ინდუქტივობა, რეზონანსი

ელექტრომაგნიტური დასხივებით გამოწვეული სითბური ეფექტების შესწავლა ადამიანის მოდელებზე

ავტორი: ზურაბ გოგოლაძე


ელექტრონის ამოცანა მაგნიტურ ველში რაშბას სპინ ორბიტალური ურთიერთქმედებით

ავტორი: სერგო ლონდარიძე
საკვანძო სიტყვები: რაშბა, სპინ-ორბიტალური ურთიერთქმედება, ენერგიის დონეების გახლეჩვა

დამუხტული ნაწილაკების ელექტრული დიპოლური მომენტის ძიება იულიხის COSY ამაჩქარებელზე:დეტექტორის კონცეფციის მოდელირება - დეიტრონის პროტონზე დრეკადი გაბნევის პროცესის შემთხვევათა გენერატორის შექმნა

ავტორი: გიორგი ლომიძე


შეშფოთებათა წრფივი დინამიკა წანაცვლებით დინებებში

ავტორი: ელენე მილიუკოვი
საკვანძო სიტყვები: წანაცვლებითი დინება, არამდგრადობა, ტრანზიენტული ზრდა, ტურბულენტობა

მულტიფეროიკული თხელი ფირების მაგნიტური თვისებების შესწავლა ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსის მეთოდით

ავტორი: ლუკა წულაია


უმასო ორგანზომილებიანი ფერმიონები ძლიერ მაგნიტურ ველში

ავტორი: შალვა ბილანიშვილი


ლანდაუ-ზენერის პრობლემა კონდენსირებულ დისიპაციურ სისტემებში

ავტორი: თორნიკე ქიმერიძე
საკვანძო სიტყვები: ლანდაუ–ზენერის პრობლემა, ბიომოლეკულები, ნაწილაკის ტუნელირება, თერმული ფლუქტუაციები

კონფორმაციული ძვრადობის და სტაბილობის გავლენა გლობულური ცილების ფუნქციურ აქტივობაზე

ავტორი: ტატიანა ტრეტიაკოვა
თანაავტორები: მ. შუშანიანი, თ. ფარცხალაძე, თ. დოლიძე, დ. ხოშტარია
საკვანძო სიტყვები: გლობულური ცილები, ფერმენტები, სტრუქტურისა და ფუნქციის ურთიერთკავშირი, მოლტენ-გლობულა, იონური ლღობილები, სტაბილობა, დენატურაცია, ბიოლოგიური ელექტრონის გადატანა.

ოპტიკურ–თერმული გარდაქმნების ვიზუალიზაცია ვერცხლის ნანონაწილაკებითა და თერმოქრომული საღებარებით დოპირებულ პოლიმერულ ნანოკომპოზიციაში

ავტორი: ნინო ფონჯავიძე
საკვანძო სიტყვები: პოლიმერული ნანოკომპოზიცია, ვერცხლის ნანონაწილაკი, თერმოქრომული საღებარები

მემბრანული სამყაროები

ავტორი: ოთარი სახელაშვილი
საკვანძო სიტყვები: განზომილებითი რედუქცია, მემბრანული კოსმოლოგია, მდგარი ტალღების მემბრანული სამყარო

ულტრაბგერითი ვიზუალიზაციის მეთოდები და მისი გამოყენება სამედიცინო დიაგნოსტიკაში

ავტორი: ნინო თურქაძე
საკვანძო სიტყვები: ულტრაბგერა, სამედიცინო დიაგნოსტიკა.

მეტალო–დიელექტრიკულ სტრუქტურების გამოკვლევა დამხმარე გამომსხივებლების მეთოდით

ავტორი: ვერიკო ჯელაძე
თანაავტორები: ვ. ტაბატაძე ა, ი. პეტოევი, რ. ზარიძე


კორონალური წვიმა

ავტორი: დავით ხუციშვილი
საკვანძო სიტყვები: მზე კორონა

ნანოტექნოლოგიები მედიცინაში

ავტორი: ეკა შეყილაძე
საკვანძო სიტყვები: ნანოტექნოლოგია, ნანონაწილაკები, მედიცინა

ელიფსოიდური ფორმის ნანონაწილაკის ენერგეტიკული დონეები და ტალღური ფუნქციები

ავტორი: დავით კერესელიძე
საკვანძო სიტყვები: ელიფსოიდური ნანონაწილაკი, შეშფოთების თეორია, ჰამილტონიანის დიაგონალიზაციის მეთოდი

მინარევების გავლენის შესწავლა სტრაიპულ ფაზაზე La2-xBaxCuO4 მაღალტემპერატურულ ზეგამტარში

ავტორი: თორნიკე გაგნიძე
საკვანძო სიტყვები: მინარევების გავლენა, მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა, სტრაიპული ფაზა

TiO2 - ის ელექტრული და ოპტიკური თვისებების კვლევა

ავტორი: ზურაბ ყუშიტაშვილი
საკვანძო სიტყვები: დიელექტრიკი, დაბალი ტემპერატურა, კატალიზატორი

დიელექტრიკების ელექტრული თვისებების კვლევა C-V მეთოდიკის გამოყენებით

ავტორი: ზურაბ ყუშიტაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ნანოზომა, დიელექტრიკი, ოქსიდი


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com