ka | en
Company Slogan TODO

კოლხეთის ცენტრალური ნაწილის ლანდშაფტები და მათი ტურისტულ რეკრეაციული შეფასება

ავტორი: შორენა შარტავა
საკვანძო სიტყვები: კოლხეთი, ლანდშაფტი

ალაზნის ვაკის ბუნებრივ-ანთროპოგენური ლანდშაფტები და მათი მართვა-რეგულირების საკითხები

ავტორი: დავით გიგაური
საკვანძო სიტყვები: ალაზანი, ვაკე, ლანდშაფტი, ანთროპოგენური

ქიზიყის რეგიონის მატერალური კულტურული მემკვიდრეობა და მათი რუკათა სერიის შედგენა

ავტორი: ნინო შანშაშვილი


დავაძველი, ციხისჯვარი, ბაკურიანის პლატოების გეოინფორმაციული ანალიზი ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მიდგომით

ავტორი: გიორგი ლურსმანაშვილი
თანაავტორები: გიორგი ლურსმანაშვილი


შიდა ქართლის ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი

ავტორი: ილია ცოფურაშვილი


თუშეთის გეომორფოლოგიური დახასიათება

ავტორი: ლევან ნიკოლაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: გეომორფოლოგია, გეოდინამიკა, ტურიზმი

თუშეთის გეომორფოლოგიური დახასიათება

ავტორი: ლევან ნიკოლაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: გეომორფოლოგია, გეოდინამიკა, ტურიზმი

მდ. ენგურის აუზის მყინვარების კვლევა კლიმატის ცვლილების ფონზე

ავტორი: გიორგი ლაცაბიძე


ქალაქ თბილისის და მისი შემოგარენის სამედიცინო-გეოგრაფიული კარტოგრაფირება

ავტორი: ანა ირემაშვილი
საკვანძო სიტყვები: სამკურნალო მცენარეები, კარტოგრაფირება

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთ-რაჭის მონაკვეთის გეოგრაფიულ-კარტომეტრიული ანალიზი

ავტორი: ბექა ბელქანია


მზის რადიაცია და ჰელიორესურსები

ავტორი: გიორგი ავსაჯანიშვილი


შავი ზღვის აჭარის სანაპირო ზოლის მორფოდინამიკა

ავტორი: თათია გუნცაძე
საკვანძო სიტყვები: შავი ზღვა, აჭარის სანაპირო ზოლი, მორფოდინამიკა

მდ. ფარავნის აუზის რელიეფი და მდგრადი განვითარების პერსპექტივები

ავტორი: ალექსანდრე მესარკიშვილი


„ნიადაგების ეროვნული და საერთაშორისო კლასიფიკაციურ-დიაგნოსტიკური სისტემების კორელაცია“

ავტორი: ანა კვარაცხელია
საკვანძო სიტყვები: ნიადაგების კლასიფიკაცია, WRB, ნიადაგური ჯგუფი, გენეტიკური ტიპი, ჰორიზონტი.

გლობალური კლიმატის ცვლილება

ავტორი: ანა მესტვირიშვილი


შიდა ქართლის გეოინფორმაციული კარტოგრაფირება

ავტორი: რომან კუმლაძე


ქიზიყის ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების GIS ანალიზი და თემატური რუკათშედგენა

ავტორი: გიორგი ჭოტაშვილი


კახეთის რეგიონის ეგზოდინამიკური პროცესები

ავტორი: თორნიკე თოღუზაშვილი


„ზემო იმერეთის ბუნებრივ-ანთროპოგენული ლანდშაფტების დიფერენციაცია და გარემოს დაცვა“

ავტორი: გვანცა ზაქარეიშვილი
საკვანძო სიტყვები: აკულტურული და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები

ჭიათურის სამთო წარმოების გავლენა მდ. ყვირილას ეკოსისტემებზე

ავტორი: ქეთევან ბრეგვაძე
საკვანძო სიტყვები: ნიადაგი, მძიმე მეტალები, დაბინძურება

ჭერმის წყალსაცავის პრობლემები და პერსპექტივები

ავტორი: თამარი ჩიბარაშვილი
თანაავტორები: გიორგი გულიაშვილი,ინგა მეკოშკიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ხრამი, ეროზია

მოსახლეობის დაბერების გლობალური ტენდენციები და საქართველო

ავტორი: თამაზი ბუცხრიკიძე
საკვანძო სიტყვები: მოსახლეობა, დაბერება, ტენდენციები

მდ.ენგურის ჰიდროლოგიური რეჟიმის შეფასება კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზე,

ავტორი: ლევანი ლეკიშვილი
საკვანძო სიტყვები: კლიმატის ცვლილება, ჰიდროლოგიური რეჟიმი

კლიმატის ცვლილების ზოგიერთი ტემპერატურული ინდექსის დინამიკა და გეოგრაფია საქართველოს ტერიტორიაზე

ავტორი: ნანო გოგია
საკვანძო სიტყვები: ინდექსი. ტემპერატურა. კლიმატი

მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების წარმოქმნა-გააქტიურების განმსაზღვრელი კრიტერიუმების მეთოდოლოგიური არსი მდ. რიონის აუზის ზემო წელის მაგალითზე

ავტორი: ოთარ ქურციკიძე
საკვანძო სიტყვები: სტიქიური გეოლოგიური პროცესები, რისკების შეფასება

ჩრდილო ატლანტური ოსცილაცია და მისი ცვლილების გავლენა რეგიონალურ კლიმატურ რეჟიმზე

ავტორი: ნინო ლომიძე
საკვანძო სიტყვები: ჩრდილო ატლანტური ოსცილაცია, ატმოსფეროს ცირკულაცია, ისლანდიის მინიმუმი, აზორის მაქსიმუმი, ინდექსი, კლიმატის ცვლილება, ევრაზია

ხრამების პრობლემა დასახლებულ ტერიტორიებზე

ავტორი: მარიამ ციცაგი
საკვანძო სიტყვები: ხრამი, ეროზია


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com